Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen fører til grunnkompetanse innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og er et ordinært løp i videregående opplæring på linje med lærlingordningen.

Hva er en lærekandidat?

En lærekandidat har tegnet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag – eller svenneprøve.

Hvem kan bli lærekandidat?

Ungdom som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkes – eller studiekompetanse, kan legge opp et løp mot grunnkompetanse. 

Dette kan være elever:

  • Som har hatt spesialundervisning med avvik fra læreplanverket
  • Som har manglende karaktergrunnlag eller ikke vurdering ved overgang til opplæring i bedrift
  • Som har bestått vg1 og vg2, men som av ulike årsaker skal ha tilpasset læreplan i bedrift. 

Avklaring angående opplæringsløp mot grunnkompetanse skjer mellom elev, foresatt, skole og eventuelt PPT.

ØRI samarbeider med OK vekst som er opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken. 

Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrift, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse. ØRI har som mål å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for fremtidig arbeid. Slik kan man bidra til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring.

Selv om man i utgangspunktet sikter mot grunnkompetanse, er det fullt mulig å endre status til lærling underveis og oppnå yrkeskompetanse, dersom det er ønskelig og realistisk. For mange er lærekandidatordningen et steg på veien mot fullt fagbrev. 

AFT

AFT er et tiltak for mennesker med behov for kartlegging av arbeidsevne og muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

VTA

Formålet med tiltaket er å gi mennesker som har en varig uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset.

Hospitering

Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, AFT eller VTA, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.